OÜ «Smiso»

Scope of worck:

Steel renewal works:
M/V «Tera»;
M/V «Cleopatra»;
M/V «Baltiyskiy 202»;
M/V «Kergi»;
M/V «Vitin»;
M/V «Prima Ballerina»;
M/V «Celia»;
M/V «Erlanda»

Place:

Tallinn, Estonia

Shipyard:

«Tallinn Shipyard»

Owner:

OU «Smiso»

Team:

6-20

Duration:

2014